kliknij by poznac oferte


Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
- Strona główna
- Logowanie
- Użytkownicy
- Szukaj
- Artykuły
- Download
- Kontakt
- Dni Szubina
- Wikipedia "Szubin"
Geografia i przyroda
- Położenie miasta
- Warunki naturalne
- Wsie i Sołectwa

Historia
- Historia miasta
- Historia herbu
- Sławni ludzie
- Powstanie
- Lata okupacji

Zdrowie
- szpital
- Lekarz Domowy
- przychodnie
- specjalistyka
- telefony ratunkowe
- apteki

Informacje kontaktowe
- Urzędy i Instytucje
- Placówki kulturalne
- Szkoły

Rozrywka
- Bary, PUB'y, Kluby
- Terminal Club
- Midi Hotel

Rozkład PKS, MBUS
- PKS
- MBUS

- Informacje ogólne
- AIKIDO
- SALSA
- terminarz
- regulamin
- SZLIPIHA
- Oldboys
- Szubinianka
- Lekkoatletyka
- Sport szkolny
- Tenis
- Rekreacja, hobby
- Różne
Nowości:
- XIV Igrzyska (...)
25.06.2012 20:31
- LA indywidua (...)
11.06.2012 09:58
- Trójbój LA
11.06.2012 09:54
- Czwórbój lek (...)
11.06.2012 09:47
- Indywidualne (...)
24.05.2012 20:14
- Trójbój LA
24.05.2012 20:11
- Czwórbój LA
24.05.2012 20:04
- Mini Piłka N (...)
20.05.2012 20:29
- Ważne zwycię (...)
24.03.2012 19:19
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne
- Oficjalna strona
Rejonowa Biblioteka
- Oficjalna strona
SDK
- Informacje ogólne
- działające kółka
Plama’s
- historia
- członkowie
- historia wystaw
Flesz
- historia
- członkowie
- terminarz wystaw
Literatura
- Andrzej Klawitter
- NN
Co, gdzie, kiedy ?
- SDK
- Inne
- Artykuły

- Porady
- Pruskim Okiem
- Astronomia
- Polityka
- Pielgrzymka 2007
 Artykuły:
Główna > Sport > SALSA

Oceń ten artykuł:
Poprawiony tekst Statutu STS Salsa
12.11.2006 11:16 || Wersja do druku :: Poprawiony tekst Statutu STS Salsa
Średnia ocena: 0 (głosów: 0)


Stowarzyszenia SZUBIŃSKIE TOWARZYSTWO SIATKÓWKI SALSA


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Szubińskie Stowarzyszenie Siatkówki SALSA zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona .

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Szubin , ul .Mostowa 14., powiat nakielski , woj. kujawsko-pomorskie


§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§6
Stowarzyszenie w ramach swej działalności współpracuje z parafiami, z gminnymi władzami sportu, klubami sportowymi, instytucjami i urzędami państwowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi, szkołami i władzami oświatowymi, Wojskiem Polskim, Policją Państwową i innymi organizacjami mającymi te same cele co Stowarzyszenie.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) rozwój oraz podnoszenie poziomu piłki siatkowej wśród społeczeństwa ,
2) organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych związanych z piłką siatkową ,
3) wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki ,
4) dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
5) czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego swych członków oraz zawodników.
6) skupianie i angażowanie dzieci i młodzieży zwiększonego ryzyka uzależnieniami w działalność kulturalną, sportową, społeczną
7) podnoszenie kultury pedagogicznej i psychologicznej oraz oświaty sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców oraz pedagogów .
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju piłki siatkowej ,
2) dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych i działaczy. ,
3) organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowych i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych ,
4) propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów działalności na szczeblach środowiskowych, gminnych, wojewódzkich , krajowych i międzynarodowych .
5) organizuje kursy, seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników, działaczy, trenerów i instruktorów ,
6) zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację ,
7) współdziała w zakresie rozwoju piłki siatkowej oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami państwowymi oraz samorządowymi , a także wszelkimi innymi organizacjami międzynarodowymi , branżowymi oraz pozarządowymi
8)wzbogaca metody, środki i formy oddziaływania wychowawczego wspomagające działanie profilaktyczne szczególnie wynikające z działalności sportowej i sportowo-rekreacyjnej
9) podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.
10) w celu zapewnienia działalności statutowej może organizować i prowadzić działalność gospodarczą z zachowanie obowiązującym w tym zakresie przepisów prawa.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkiem stowarzyszenia , jeżeli wyrażą na to pisemną zgodę jego przedstawiciele ustawowi , nie mogą jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego .
3. Małoletni pomiędzy w wieku 16-18 lat , mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych , mogą należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego , ale w składzie zarządu stowarzyszenia większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej .
4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu tylko i wyłącznie przez swojego przedstawiciela , na podstawie pisemnego upoważnienia.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
8. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) przestrzegania etyki zawodowej,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,


§13


1. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą promować swojej działalności w Stowarzyszeniu jako elementu
jakiejkolwiek kampanii wyborczej
2. Członkowie nie mają prawa do używania odznak i pieczęci Stowarzyszenia do prowadzenia jakiejkolwiek kampanii wyborczej.§14
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2-6
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 15
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 ( trzech ) miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 ( trzydzieści)dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa
2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 ( dwieście) osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 4 ( czterech) członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
2. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§ 17
1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 3 ( trzy ) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym , bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów .
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego .

§ 18
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział ,
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 ( czternaście)dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 ( trzydzieści ) minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania .

§20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz .
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej połowy członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 ( trzydziestu ) dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy :
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) wybór i odwoływanie członków Rady Programowej
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady


Zarząd

§22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 ( pięciu) członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika .
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 ( cztery ) razy w roku.
§ 23
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie walnego zebrania członków,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 26
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę§ 27
W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 28
1. Sąd Koleżeński składa się z 5 (pięciu) członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 29
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed sądem koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się Walnego Zebrania Członków


§ 30
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem,


§ 31
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na określony czas
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia


§32
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 33
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten organ .


Rada Programowa
§ 34
Rada Programowa Stowarzyszenia jest jego instancją doradczą.
1. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne będące członkami Stowarzyszenia (w tym osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne będące członkami stowarzyszonymi), które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
a. posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia.
b. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
c. cieszą się autorytetem społeczności zawodowej, lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.
2. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
a. Walne Zebranie Członków.
b. osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
c. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Walne Zebranie Członków
4. Rada Programowa zbiera się ilekroć tak zdecyduje, ale nie rzadziej niż raz na rok.
5. Zarząd może zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady Programowej pisemnym wnioskiem przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
6. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Sugestie, wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zebraniu lub Zarządowi
7. Rada Programowa wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
8. Przewodniczącemu Rady Programowej przysługuje prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu oraz Komisji RewizyjnejRozdział V
Majątek i fundusze

§ 35
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej .


2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.§ 37


1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy trzech osób: prezesa , skarbnika oraz upoważnionego członka zarządu
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa oraz upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI
Regulacje wynikające ze Statusu Organizacji Pożytku Publicznego


§ 38


Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich .

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 40
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego .

Uwaga.
Wszelkie zmiany , poprawki oraz inne ważne wiadomości dot. Statutu są mile widziane.
Pozdrawiam
Paweł Prus


Login:
Hasło:
Zarejestruj!
Zapomniane hasło
· Nike Cortez Flyknit Shoes (0)
17.10.2019 04:30
· ]Nike Air VaporMax Moc Mi (0)
17.10.2019 04:26
· Nike Air Max Saldi (0)
17.10.2019 04:23
· ]kd 8 aunt pearl for sale (0)
17.10.2019 04:19
· Salomon SpeedCross 3 Ross (0)
17.10.2019 04:15
· vans old skool negras muj (0)
17.10.2019 04:08
· cheap air max 2019 kids (0)
17.10.2019 04:03
· scarpe nike air max typha (0)
17.10.2019 03:57
· Nike Air VaporMax Flyknit (0)
17.10.2019 03:51
· jordan retro clearance (0)
17.10.2019 03:44

Skocz do »

kliknij by poznac oferte

strona w budowie

kliknij by poznać ofertę

kliknij by odwiedzić stronę
Czy brakuje w Szubinie szkoły językowej?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć
Wyniki
online:
12 gości
2 użytkowników

dzisiaj:

w sumie:


aktywni użytkownicy: Halfaq2, Buckhannonaq7
Stan Komunikatora:

Marta [martucha] GG:7087519
Mariusz [marian] GG:2916438
Damian [stelo] GG:3777287

Warning: fopen(themes/modern/overall_footer.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 8

Warning: filesize() [function.filesize]: Stat failed for themes/modern/overall_footer.php (errno=2 - No such file or directory) in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9