kliknij by poznac oferte


Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
- Strona główna
- Logowanie
- Użytkownicy
- Szukaj
- Artykuły
- Download
- Kontakt
- Dni Szubina
- Wikipedia "Szubin"
Geografia i przyroda
- Położenie miasta
- Warunki naturalne
- Wsie i Sołectwa

Historia
- Historia miasta
- Historia herbu
- Sławni ludzie
- Powstanie
- Lata okupacji

Zdrowie
- szpital
- Lekarz Domowy
- przychodnie
- specjalistyka
- telefony ratunkowe
- apteki

Informacje kontaktowe
- Urzędy i Instytucje
- Placówki kulturalne
- Szkoły

Rozrywka
- Bary, PUB'y, Kluby
- Terminal Club
- Midi Hotel

Rozkład PKS, MBUS
- PKS
- MBUS

- Informacje ogólne
- AIKIDO
- SALSA
- terminarz
- regulamin
- SZLIPIHA
- Oldboys
- Szubinianka
- Lekkoatletyka
- Sport szkolny
- Tenis
- Rekreacja, hobby
- Różne
Nowości:
- XIV Igrzyska (...)
25.06.2012 20:31
- LA indywidua (...)
11.06.2012 09:58
- Trójbój LA
11.06.2012 09:54
- Czwórbój lek (...)
11.06.2012 09:47
- Indywidualne (...)
24.05.2012 20:14
- Trójbój LA
24.05.2012 20:11
- Czwórbój LA
24.05.2012 20:04
- Mini Piłka N (...)
20.05.2012 20:29
- Ważne zwycię (...)
24.03.2012 19:19
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne
- Oficjalna strona
Rejonowa Biblioteka
- Oficjalna strona
SDK
- Informacje ogólne
- działające kółka
Plama’s
- historia
- członkowie
- historia wystaw
Flesz
- historia
- członkowie
- terminarz wystaw
Literatura
- Andrzej Klawitter
- NN
Co, gdzie, kiedy ?
- SDK
- Inne
- Artykuły

- Porady
- Pruskim Okiem
- Astronomia
- Polityka
- Pielgrzymka 2007
 Artykuły:
Główna > Porady dla bezrobotnych

Oceń ten artykuł:
Poradnik dla bezrobotnych
14.03.2010 23:01 || Wersja do druku :: Poradnik dla bezrobotnych
Średnia ocena: 4.21 (głosów: 19)


Nasz serwis poszerza swą działalność o cykl poradników dla osób bezrobotnych w zakresie form przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy. Planujemy kilka dłuższych analiz i artykułów, które mogą się przydać pomocne tym, którzy zmuszeni są do poszukiwania pracy i zdobywania kwalifikacji zawodowych.
Nasz cykl rozpoczynamy od analizy poświęconej tematyce ogłoszonych i trwających obecnie konkursów Powiatowego Urzędu Pracy i obejmujących 3 instrumenty rynku pracy: staże dla osób bezrobotnych (termin składania wniosków mija 17 marca), środki na podejmowanie działalności gospodarczej (termin składania wniosków mija 24 marca) oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla kierowanych osób bezrobotnych (zakończenie naboru wniosków przewidziane 24 marca).

Ruszyły konkursy dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy – staże, dotacje i refundacje środków

W poniższym artykule chciałbym przedstawić Państwu najistotniejsze informacje związane z ogłoszonymi niedawno przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle konkursami dla osób bezrobotnych, w tym także mieszkańców gminy i miasta Szubin. Konkursy te stanowią realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej i obecnie ogłoszone dotyczą 3 instrumentów rynku pracy, wynikających z treści art. 44 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
1. stażu dla bezrobotnych spełniających wymogi ustawowe – zakończenie przyjmowania wniosków ustalono na 17 marca 2010 r. i dotyczą one konkursu na organizację 6-miesięcznych staży bez nawiązywania stosunku pracy dla 110 osób bezrobotnych spełniających kryteria przewidziane ustawowo, jak i konkursu na organizację 8-miesięcznych staży bez nawiązywania stosunku pracy dla 100 osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz tych, które nie ukończyły 27 roku życia, a w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub innym dokumencie ukończyły szkołę wyższą
2. dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – termin składania wniosków ustalono na 24 marca 2010 r.
3. refundacji środków wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych do pracodawców bezrobotnych – termin składania wniosków upływa 24 marca 2010 r.
W artykule postaram się przedstawić podstawowe zagadnienia dotyczące form i wysokości pomocy udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy, który jest dysponentem środków przeznaczanych na te cele i pochodzących z Funduszu Pracy, jak i z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONKURS NA STAŻE DLA BEZROBOTNYCH
Organizację stażów umożliwia art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy czym bezrobotnymi uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy są podmioty enumeratywnie wyliczone w art. 49 omawianej ustawy. Pozwolę sobie przytoczyć krąg osób uprawnionych do korzystania ze stażu organizowanego przez PUP:
1) bezrobotni do 25 roku życia,
2)bezrobotni w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej , który nie ukończył 27 roku życia,
3) bezrobotni długotrwale
4) bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
5) kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
6) bezrobotni powyżej 50 roku życia,
7) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
8) bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
9) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
10) bezrobotni niepełnosprawni.

Należy pamiętać, iż bezrobotni do 25 roku życia mają prawo do odbycia stażu wynoszącego do 12 miesięcy od podpisania umowy przez pracodawcę ze starostą, przy czym urzędy pracy w drodze uznania decydują, czy zastosują termin 12 miesięcy, czy też krótszy. W chwili obecnej, w naszym powiecie przyjęto okres 8 miesięcy odbywania stażu dla bezrobotnych do 25 roku życia, który to może zostać przedłużony o kolejne 4 miesiące. Co bardzo ważne, możliwość odbycia stażu trwającego 8 miesięcy stosuje się także wobec bezrobotnego, który w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej wystąpił z wnioskiem o staż, przy czym nie ukończył 27 roku życia. Natomiast osoby wymienione powyżej od punktu 3 do 10, mają prawo do odbycia stażu w rozmiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy (jednak nie krótszym niż 3 miesiące) u organizatora stażu, który uzyska prawo do zorganizowania stażu i podpisze ze starostą umowę.

Staż może być zorganizowany u „pracodawcy”, tj :
1)pracodawcy jako jednostki organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika; 2)przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracownika;
3)rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
4)pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Pamiętać należy, że wnioskodawcą starającym się zorganizować staż jest ten podmiot, który zamierza przyjąć bezrobotnego na staż, a więc podmiot wypełniający przesłanki wskazane w zdaniu powyższym. W tym celu podmiot taki powinien złożyć do Filii PUP w Szubinie prawidłowo wypełniony wniosek z niezbędnymi załącznikami. W razie takiej możliwości, może on także zawrzeć imię i nazwisko bezrobotnego, którego chciałby przyjąć na staż. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by sam bezrobotny znalazł odpowiedni podmiot do zorganizowania stażu i poprosił go o przyjęcie na staż. Preferowani będą Ci organizatorzy, którzy zadeklarują zatrudnienie bezrobotnego po okresie odbycia stażu. Puste blankiety wniosku zawarte zostały w załącznikach do artykułu. Szczegółowe warunki odbywania stażu uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
Bezrobotni zainteresowani odbyciem stażu powinni także wiedzieć, że przysługuje im stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, przyznawanego na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i obliczanego od kwoty zasiłku obecnie obowiązującego w wysokości 717 zł miesięcznie (podstawa prawna: art. 72 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy). Tym samym miesięczna kwota stypendium wypłacana bezrobotnemu skierowanemu na staż wynosić będzie 860,40 zł brutto.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, wszelką poradę i dalsze wskazówki bezrobotny, jak i potencjalny organizator stażu uzyska w odpowiedniej komórce Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie pod nr tel.: (52) 391 13 25.
Należy także dodać, iż obecnie trwające konkursy na organizację staży są realizowane z projektu „Aktywność – Twój sposób na sukces”, w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, a nie ze środków Funduszu Pracy. Staże finansowane ze środków Funduszu Pracy będą realizowane w miesiącach późniejszych.
wniosek o staż 6-miesięczny POKL
wniosek o staż 8-miesięczny POKL
ogłoszenie o konkursie na organizację staży 6-miesięcznych
ogłoszenie o konkursie na organizację staży 8-miesięcznych


JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Drugą formą pomocy dla osób bezrobotnych, która jest obecnie przeprowadzana przez Powiatowy Urząd Pracy jest wsparcie w postaci dotacji finansowej na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości nie przekraczającej sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna wartość dotacji, o jaką bezrobotny może wnioskować, została ustalona na kwotę 18.000 zł. Instrument ten wynika bezpośrednio z treści art. 44 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
O skorzystanie z tej formy pomocy publicznej może ubiegać się osoba zarejestrowana jako bezrobotna i spełniająca łącznie kilka warunków:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
2)nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
3)nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację
4)nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Warunki te zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej realizowanym obecnie. Należy domniemywać, że bezrobotny powinien spełniać także kryteria niewymienione w ogłoszeniu, a zawarte w „Regulaminie w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków”, który stanowi jeden z załączników do niniejszego artykułu. W tej mierze, odsyłam do zapoznania się z treścią par. 5 pkt 7 niniejszego regulaminu. Zresztą, regulamin ten reguluje wszelkie kwestie związane z ubieganiem się o dotację oraz sposobem wydatkowania środków przyznawanych bezrobotnemu przez urząd pracy, stąd zainteresowani tą formą wsparcia bezrobotni mogą znaleźć większość odpowiedzi właśnie w rzeczonym regulaminie.

Pamiętać należy, że uzyskanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej obwarowane jest wieloma zastrzeżeniami i związane jest z pewnymi ograniczeniami nakładanymi przez urząd pracy. Warunkiem bezzwrotnego charakteru dotacji na podjęcie działalności gospodarczej jest nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej rok, przy jednoczesnym terminowym regulowaniu należności wobec urzędu skarbowego i ZUS. W okresie 12 miesięcy od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej korzystającej ze wsparcia finansowego PUP, prowadzący taką działalność nie może także podejmować dodatkowego zatrudnienia. Co także jest istotne, wnioskodawca godzi się na rezygnację z prawa do zawieszenia dotowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności. Cieszyć może jednak fakt, iż w praktyce większość osób bezrobotnych, które uzyskają przedmiotową dotację, powinna być płatnikiem tzw. „małego ZUS”, jednak w tym celu należy skontaktować się z oddziałem ZUS-u w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Osoba bezrobotna zainteresowana podjęciem dotowanej działalności gospodarczej, powinna złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do stosownej komórki organizacyjnej Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie. Wniosek ten zawiera także w sobie biznesplan, który należy wypełnić w zgodzie z własną wizją planowanej działalności. Pusty blankiet wniosku został zawarty w załączniku do niniejszego artykułu.

W razie dodatkowych pytań, pomocnym będzie skontaktowanie się z Filią Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie, nr tel. : (52) 391 13 14 (pokój nr 2)

ogłoszenie o konkursie na dotację na działalność gospodarczą
regulamin przyznawania dotacji na działalność gospodarczą
wniosek o dotację na działalność gospodarczą


REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Konkurs na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego kierowany jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu nakielskiego przez co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o refundację, spełniających dodatkowo pewne prawnie wskazane przymioty, do których zaliczamy przede wszystkim:
1) niezaleganie z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz terminowe opłacanie składek i innych danin publicznych, a także brak posiadania nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
2) brak w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku zdarzenia polegającego na rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez przedsiębiorcę.

Przymioty te zostały wskazane w ogłoszeniu o konkursie dotyczącym refundacji. Należy domniemywać, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą starający się o refundację wyposażenia lub doposażenia tworzonego stanowiska pracy powinien spełniać także pozostałe wymogi formalne, przewidziane zwłaszcza w par. 4 „Regulaminu w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”, obowiązującego na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle n./Not.

Wyjaśniając zasadność realizacji przez urzędy pracy zadania polegającego na refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego należy wskazać, iż podmioty składające wniosek posiadają możliwość uzyskania refundacji na przedmiotowe cele w wysokości określanej w zawieranej między nimi a dyrektorem urzędu pracy umowie, nie większej jednak niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, pod warunkiem zatrudnienia kierowanej osoby bezrobotnej na tworzonym miejscu pracy na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Tak jak zostało już napisane na wstępie, wartość refundacji na 1 stanowisko pracy została ustalona na kwotę 18 000 zł i taka też kwota refundacji obowiązuje w ogłoszonym niedawno konkursie. Realizacja tego instrumentu rynku pracy wynika – podobnie jak realizacja dotacji na podejmowanie działalności gospodarczej – z treści art. 44 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powinny skontaktować się z działem doposażenia stanowisk pracy i dotacji Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie (pokój nr 2), pod nr tel.: (52) 391 13 14.

ogłoszenie o konkursie na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
regulamin przyznawania refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych


PODSUMOWANIE

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że ogłoszone przez Powiatowy Urząd Pracy konkursy, których głównym beneficjentem w zamyśle jest osoba bezrobotna z terenu powiatu nakielskiego, pozwalają grupie osób borykających się ze znalezieniem zatrudnienia na skorzystanie z instrumentów rynku pracy, które od lat cieszą się sporą popularnością, a także efektywnością działania. Dowodem na to są dane statystyczne, które pragnę zaprezentować Państwu poniżej. Obejmują one okres 2 ostatnich lat i obrazują liczbę pozytywnie rozpatrzonych przez urząd pracy wniosków odpowiednio o staż, dotację na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków w mieście i gminie Szubin w roku:
L.p.Instrumenty rynku pracy2008 r.*2009 r.**
1.Staże dla osób bezrobotnych1986
2.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej2616
3.Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych819

Tabela. Zestawienie liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków w mieście i gminie Szubin w zakresie korzystania z niektórych instrumentów rynku pracy. Źródło:
1. „Sytuacja na rynku pracy w powiecie nakielskim. Materiały na XXIX Sesję Rady Powiatu w Nakle n./ Not.”
2. „Sytuacja na rynku pracy w powiecie nakielskim. Materiały na XL Sesję Rady Powiatu w Nakle n./ Not.”
* dane obejmują okres I-X 2008 r.
** dane obejmują okres I-IX 2009 r.

Oczywiście, bardzo chętnie służę pomocą osobiście, jako że przepisy aktów prawnych regulujących treść przywilejów bezrobotnych są często sformułowane w sposób niezrozumiały. Wystarczy wysłać stosowne zapytanie na maila: dawid.rzeski_[at]_gmail.com, bądź na skrzynkę odbiorczą szubin.info.

Łączę wyrazy szacunku,
Dawid Rzeski

Dawid Rzeski – magister prawa; specjalność: prawo administracyjne

[ 0 ]


Login:
Hasło:
Zarejestruj!
Zapomniane hasło
· Working Technology of Ray (0)
21.05.2019 10:25
· Jiangnan is good (0)
21.05.2019 04:13
· Three birds came from (0)
21.05.2019 04:13
· ion Natural Rem (0)
20.05.2019 05:31
· cheeks. So (0)
20.05.2019 05:23
· her factor th (0)
20.05.2019 05:14
· nient, it is harder to bu (0)
20.05.2019 05:05
· www.thebengalsclub.com (0)
20.05.2019 04:57
· www.lionslockerroom.com (0)
20.05.2019 04:48
· www.packerslockerroom.com (0)
20.05.2019 04:40

Skocz do »

kliknij by poznac oferte

strona w budowie

kliknij by poznać ofertę

kliknij by odwiedzić stronę
Czy brakuje w Szubinie szkoły językowej?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć
Wyniki
online:
6 gości
0 użytkowników

dzisiaj:

w sumie:


Stan Komunikatora:

Marta [martucha] GG:7087519
Mariusz [marian] GG:2916438
Damian [stelo] GG:3777287

Warning: fopen(themes/modern/overall_footer.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 8

Warning: filesize() [function.filesize]: Stat failed for themes/modern/overall_footer.php (errno=2 - No such file or directory) in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9